Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik

Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik - Justyna Andała-Sępkowska | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Justyna Andała-Sępkowska
WYMIAR
4,38 MB
NAZWA PLIKU
Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik.pdf
ISBN
2014603490959

OPIS

Publikacja stanowi praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej przygotowaną w oparciu o przepisy nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., a także zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe pojęcia i instytucje oraz nieznane dotąd nowe rozwiązania.Autorzy przedstawili nowe przepisy poprzez porównanie ich z regulacjami wcześniej obowiązującymi. Wyjaśnili, które z dotychczas obowiązujących procedur, instytucji i zasad pozostają aktualne i wiążące, przywołując odpowiednie orzecznictwo.Poradnik składa się z dziesięciu części, w których omówiono:Założenia ogólne: zasady udzielania zamówień, politykę zakupową państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień, zamówienia mieszane, szacowanie wartości zamówienia i konkursu, komunikację zamawiającego z wykonawcami, czy też dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: przygotowanie postępowania i analiza potrzeb zamawiającego, tryby udzielania zamówień, składanie i otwarcie ofert, aukcja elektroniczna, wybór najkorzystniejszej oferty i zakończenie postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: zakres zastosowania, tryby udzielania zamówień, wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych lub unieważnienie postępowania. Dodatkowe procedury: umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, konkurs, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Zamówienia sektorowe Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, tryby udzielania zamówień, umowa ramowa, wymagania w zakresie podwykonawstwa. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie: zabezpieczenie należytego wykonanie umowy, zmiana umowy, odstąpienie od umowy oraz unieważnienie, podwykonawstwo. Organy właściwe w sprawach zamówień: Prezes Urzędu, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych. Środki ochrony prawnej: odwołanie i postępowanie odwoławcze. Kontrola nad zamówieniami publicznymi: kontrola Prezesa Urzędu, kary pieniężne.Adresaci: Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi: występujących w roli wykonawców, ich pełnomocników, doradców, a także wszystkich zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

temat planowania i przygotowania postępowania po nowemu. .

Praktyczny przewodnik w cenie 127.00 zł. ebook Koszt dostawy już od 0.00.

POWIĄZANE KSIĄŻKI