Materialne prawo administracyjne

Materialne prawo administracyjne - Marcin Miemiec | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Marcin Miemiec
WYMIAR
9,50 MB
NAZWA PLIKU
Materialne prawo administracyjne.pdf
ISBN
6785397060082

OPIS

Publikacja w przejrzysty sposób przedstawia zaktualizowany stan prawny dotyczący najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego, takich jak: ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, prawo oświatowe, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka gruntami, prawo budowlane czy swoboda działalności gospodarczej.Podręcznik został skonstruowany według schematu, na który składa się omówienie:podstawy prawnej, przedmiotowego zakresu regulacji, organów właściwych i prawnych form działania w zakresie przedmiotowych zagadnień.Ułatwia to przyswojenie i zrozumienie analizowanej problematyki oraz porównanie jej z innymi obszarami regulacji prawnej, które zostały zaprezentowane w podręczniku.Drugie wydanie publikacji zostało rozszerzone m.in. o następujące zagadnienia:nowe ustawy z zakresu administracyjnego prawa osobowego, regulujące sprawy dowodów osobistych, zinformatyzowania ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego; zaktualizowane zasady organizacji zgromadzeń, szczególnie uprzywilejowanych zgromadzeń cyklicznych, i ich nowe typy w administracyjnym prawie zbiorowym; ochrona osób i mienia, a w tym zadania realizowane przez wewnętrzne służby ochrony lub przedsiębiorców posiadających koncesję; regulacja prawna przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powiązana z prawem pomocy społecznej; zmiany dotyczące ochrony konsumenta oraz poszerzone prawa pacjenta w prawie medycznym; regulacje prawne dostępu do broni, prawa o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym.Publikacja będzie także cennym źródłem informacji o:zmianach w istotnie znowelizowanym w latach 2015-2016 prawie budowlanym dotyczących:zmniejszenia obowiązków inwestora, który uzyskał prawo do rozpoczęcia robót budowlanych, poszerzenia katalogu robót budowlanych, uzyskania przez inwestora prawa do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wprowadzenia możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy;obowiązującej od 1.01.2018 r. nowej ustawie - Prawo wodne, przekształcającej ustrój administracji gospodarki wodnej; wchodzącej w życie "Konstytucji dla przedsiębiorcy" i pięciu nowych ustawach regulujących sferę działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.Adresaci:Opracowanie jest przeznaczone dla studentów prawa i administracji oraz innych kierunków studiów, na których wykładane jest prawo administracyjne, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego.

1.4 Typy norm w prawie administracyjnym Normy prawa administracyjnego, określające strukturę organów administracji, ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjno prawnego /stosunku administracyjnego/ stanowią część prawa administracyjnego — prawo administracyjne materialne. Drugą część prawa administracyjnego jest prawo administracyjne ... które wynikająbezpośrednioz norm prawa materialnego, bądźteżwynikająz niego pośrednioi ustalane sąw drodze konkretyzacji norm prawa materialnego.

Dawidowicza odwołująca si ędo charakteru norm prawa administracyjnego. • Prawo materialne - obejmuje gał ęzie prawa reguluj ące bezpo średnio stosunki społeczne - normy prawa Prawo materialne to normy prawne regulujące kwestie związane z materialną częścią poszczególnych działów prawa.

POWIĄZANE KSIĄŻKI